Μια ιστοαναζήτηση για την Πείνα

Η Πείνα είναι μια ανθρώπινη τραγωδία που έχει επιπτώσεις στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο, ειδικά στις υποανάπτυκτες χώρες, όπως η Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία, Κεντρική και Νότια Αμερική. Οι άνθρωποι αυτών των περιοχών έχουν έλλειψη των βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα, νερό, ενδυμασία, στέγη, και υγειονομική περίθαλψη, τις οποίες εμείς παίρνουμε ως δεδομένες. Πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της πείνας, της θνησιμότητας νηπίων, και άλλων αποτρέψιμων ασθενειών. Εμείς ως πολίτες του αναπτυγμένου κόσμου θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να υποστηρίζουμε την παροχή τους σε τρόφιμα, στέγη, ενδυμασία, και υγειονομική περίθαλψη. Χωρίς τις προσπάθειες πολλών Μη κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που ευαισθητοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση όπως η Action Aid, οι Γιατροί του κόσμου, ο ερυθρός σταυρός κ.ά. οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν αβοήθητοι και στην πλήρη απελπισία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
Συζητήσετε με τους συμμαθητές σας και με το δάσκαλο τι γνωρίζετε για το θέμα καθώς και για το ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες που το προκαλούν.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License